Dir wellt Musik op platt?

Da sed dir hei...

...genau richtisch!